واحد كنترل كيفيت گروه صنعتي برادران منوري در راستاي خط مشي كيفيت شركت با به كارگيري لوازم وتجهيزات پيشرفته تست و آزمون و به كمك تكنيكهاي آماري و با استفاده از نيروهاي باتجربه بستري مناسب و مطمئن جهت توليد محصول باكيفيت در چارچوب افزايش رضايتمندي مشتريان تحت استاندارد مديريت كيفيت ISO/ Ts 16949 : 2009  فعاليتهاي زير را سرلوحه كارخويش قرارداده است .


1- خريد و ارزيابي تأمين كنندگان
كنترل كيفيت گروه صنعتي برادران منوري متعهد است تا خريد انجام شده كه بركيفيت محصولات وتجهيزات تأثيرگذار است را تحت كنترل داشته باشد. بدين منظورتمامي مواد اوليه خريداري شده مورد بازرسي و آزمون قرارمي گيرند و درصورت تأييد ، اجازه ورود قطعه يا مواداوليه به پروسه توليد صادر مي گردد.


2- نظارت واندازه گيري محصول
واحد كنترل كيفيت مسئوليت نظارت ، بازرسي وكنترل دقيق كليه فرآيندهاي توليد ازجمله پرسكاري ، تراشكاري، جوشكاري ، سيم پيچي، مونتاژ و... را برعهده دارد. بدين منظور كليه فرآيندهاي بازرسي و آزمايش هرمحصول را مطابق طرح كنترل و دستورالعمل هاي اجرايي و بازرسي آن محصول انجام مي دهد.


3 – كنترل نهايي محصول
محصولات توليد شده در اين شركت در مرحله نهايي توسط دستگاه تمام اتوماتيك مورد بازرسي كامل قرار مي گيرد و پس از تأييد قطعات وارد مرحله كدگذاري و بسته بندي شده و سپس به انبار تحويل تا پس از هماهنگي جهت مشتريان ارسال گردد.


4- كاليبراسيون
كاليبراسيون ابزار، يكي از وظايف مهم واحد كنترل كيفيت مي باشد براين اساس تمامي ابزارآلات موجود كه شامل لودسل ها ، انواع كوليس ، ميكرومتر ، ساعت هاي انديكاتور ، دماسنج ، فشارسنج ،ولت متر، آمپرمتر وگيج هاي كنترلي شابلونهاي تراشكاري و... در اين واحد توسط ابزار مرجع كاليبره و ازدقت و صحت آن اطمينان حاصل مي گردد.
ابزار آلات مرجع نيز درفواصل زماني مشخص به شركت هاي معتبركاليبره كننده داراي گواهي نامه معتبر از اداره استاندارد ارسال مي گردد.

سرلوحه كار و هدف ما جلب رضايت مشتريان است.