آرمیچر استارت پراید ( MB AR - 618 )

آرمیچر استارت پژو ( MB AR - 617 )

آرمیچر استارت گیربکسی اسکانیا 241 ( MB AR - 616 )

آرمیچر استارت گیربکسی 230 ( MB AR - 615 )

آرمیچر استارت گیربکسی 231 ( MB AR - 614 )

آرمیچر استارت 10 تن 025 ( MB AR - 613 )

آرمیچر استارت مایلر 022 ( MB AR - 612 )